સ્વચ્છ એન્જિન ઓઈલ મહત્વ

એન્જિન મોટર ઓઇલ મોટા ભાગના મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા કામ કરે છે - અથવા તમારા એન્જિન રક્ષણ માં ભૂમિકા સુયોજિત કરવા માટે અને તમે બંને લાંબા ગાળાના એન્જિન તેમજ વિશ્વસનીય અને આર્થિક પરિવહન જીવન આપી. ખરેખર બંને અનુભવી મિકેનિક્સ, dealership service writers and fleet managers will all advise heartily that the most important thing you can do in servicing and maintaining your vehicle is to change your engine oil regularly – even more often than recommended intervals.

Engine Oil is Always Being Worn Away By Engine Oil Contaminants:

Oil in your engine sump and being circulated through your car, SUV, truck or van’s power plant not only lubricates your engine but as well and importantly removes great amounts of waste heat generated during the gasoline combustion process and processes. Yet while doing its job, it is literally taking the greatest of beatings. The oil is challenged by friction, assaulted by both heat and chemical changes, and contaminated by a myriad of contaminants including soot, water, acids as well as assorted various impurities and grit like materials.

Better Engine Oil Brands Have Additives Added To Help Protect Motor Oils:
Yet to help protect the oil itself, retain its freshness and its intrinsic abilities to play its various roles, higher quality – most costly – commercial engine oils have additives that help to prevent rapid deterioration.

Determining Recommended Oil Change Intervals:
Eventually however even the very best oil, brands and types of lubrication motor oils lose their protective and functional abilities. Therefore change your oil at recommended intervals. How can you determine this? Your owner’s manual (usually in your glove box), or a recommended service schedule may also provide this information. If not check online at the auto makers & manufacturer’s website. Failing that your trusted local mechanic or service tech writer at your local automobile dealership.

Change Oil by Mileage or Time – It Depends on Your Driving Style & Habits:

Sometimes – or a lot of times – it’s best to change even more frequently than is generally recommended. Some motorist does it by time, other miles or km distance. It often comes down to your driving habits and history. If you put on a lot of miles then mileage is your key. If you are the type who only uses their vehicle to drive to the mall and shopping center and perhaps church, placing very few miles distance on engine and auto then go by time. Yet in many cases those with few miles , and stop and go driving – as compared to those who put on a lot of highway and freeway miles where the engine warms and heats up – burning or boiling off water in the engine crankcase , those low volume drivers would be best to change their oil at more frequent times intervals. As a reference point check the owner’s manual for recommended oil change intervals for “severe service”. Severe service is a category of automobile use as typified by short distances, lots of stop and go and idling – as you might find in taxis or police vehicles.

Summary:

Generally in 2012 most motorists , auto owners and drivers, and even fleet drivers take the engine oil in their motor for granted – seldom ever giving it a though .
This should not be the case. Check your engine oil levels often and regularly and have your engine oil replaced fully on very frequent and regular intervals.

Auto Dealers in Surrey BC Canada
Winnipeg Used Cars for Sale

ટોચના શોધો

સંબંધિત લેખો:

આપોઆપ પેદા ફૂટર પોસ્ટ ફૂટર પ્લગઇન પોસ્ટ ઉમેરો WordPress માટે.

Sociable રહો, શેર!
  • ચીંચીં કરવું

એક ટિપ્પણી મૂકો


નોંધ - તમે આ ઉપયોગ કરી શકો છો એચટીએમએલ ટૅગ્સ અને લક્ષણો: